31 maj 2012

Frågor kring upphovsrätt?

Vi på AV-media i Trelleborg håller på att sätta samman en enkel broschyr som förklarar vad man får och inte får göra när man använder musik, film, bilder och text i skolan. Har du några frågor som du vill ha svar på så e-posta ola.nilsson@trelleborg.se din fråga så får vi delvis koll på vad ni undrar och du får svar på din fråga.

30 maj 2012

Dokumentärer på UR

På UR finns det massor av bra och spännande dokumentärer att använda i skolan eller för ens egen höga njutning eller fortbildnings skull

 

http://www.ur.se/Produkter/168526-Kunskapsdokumentar?q=Kunskapsdokument%C3%A4rerna#series-page=2

http://www.ur.se/Produkter/167391-Varlden?q=V%C3%A4rlden#series-page=2

Creative Commons i pedagogisk affischform

[caption id="attachment_2161" align="alignleft" width="212" caption="creativecommons.se"][/caption]

Creativecommons.se har skapat en väldigt enkel och översiktig affisch att utgå från om du ska välja en CC-licens till ditt verk. Följ instruktionerna och du kommer snabbt och enkelt komma fram till vilken licens som passar just dig och ditt verk.

Du hittar den här (PDF).

23 maj 2012

Framtidens Lärande - Medievetenhet och Unescos läroplan MIL

[caption id="attachment_2140" align="alignleft" width="300" caption="Fredrik Holmberg, AV-Media, CC-BY-NC-SA"][/caption]

FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur Unesco har satt samman en läroplan för lärare kring media- och informationskompetens kallad Media and information literacy curriculum. Om denna och det svenska arbetet med översättning och skapande av ett öppet mediaarkiv pratade Fredrik Holmberg, till vardags anställd som filmpedagog hos Folkets Bio, på ett ytterst intressant seminarium under Framtidens Lärande i Stockholm.

Läroplanen handlar om att öka kompetensen inom begreppet media literacy, något som han menade var svåröversatt till svenska och hyste funderingar på att lansera begreppet medievetenhet som ett svenskt svar på de omfattande betydelserna det engelska begreppet inbegriper. Klas Viklund beskriver media literacy-begreppet såhär i sin genomgång av mediepedagogiska utmaningar och förutsättningar i de nya läroplanerna (PDF):

"Internationellt används ofta begreppet ”Media Literacy” (på svenska: mediekompetens) som kan beskrivas som en överlappning av tre kompetensområden (som alla börjar på K) och som är den kompetens som elever eller medborgare bör besitta: kulturell kompetens (mediekulturer, mediernas historia), kritisk kompetens (medietexters retorik, mediernas drivkrafter) och kreativ kompetens (medieteknik, eget skapande)."

Det finns utifrån denna definition klara kopplingar till  EUs åtta nyckelkompetenser kring det livslånga lärandet (PDF)  där  punkt fyra explicit handlar om digital kompetens. De olika kompetenserna som där räknas upp är:

 1. Kommunikation på modersmålet

 2. Kommunikation på främmande språk

 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens

 4. Digital kompetens

 5. Lära att lära

 6. Social och medborgerlig kompetens

 7. Initiativförmåga och företagaranda

 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer


Sven-Eric Liedman har på skolverkets uppdrag skrivit ett PM om dessa kompetenser som har något år på nacken men fortfarande är läsvärd.

Unescos läroplan kan ses som ett svar på behovet av att skapa ett utbildningsmaterial för lärare om mediekulturer och den kritiska kompetens som krävs i vår medierika omvärld. Läroplanen (MIL)  ska tjäna som ett komplett undervisningsmaterial att använda i fortbildning och kompetensutveckling. Planen är uppbyggd av nio moduler som i sin tur består av ett antal olika enheter som alla är uppbyggda kring ett antal ämnen, mer konkreta lärmål, pedagogiska tillvägagångssätt och aktiviteter samt rekommendationer kring uppgifter att använda. Till varje modul finns också en samling tips på digitala resurser  att använda i arbetet med modulen.

De nio olika modulerna är (mina översättningar inom parantes):

 1. Citizenship, freedom of expression and information, access to information, democratic discourse and life-long learning (Medborgarskap, yttrande- och informationsfrihet, tillgång till information, demokratisk diskurs och livslångt lärande)

 2. Understanding the news, Media and information ethics (Att förstå nyheterna, media- och informationsetik)

 3. Representation in media and information (Representation i media och information)

 4. Languages in media and information (Språk i media och information)

 5. Advertising (Reklam)

 6. New and traditional media (Ny och traditionell media)

 7. Internet opportunities and challenges (Internets möjligheter och utmaningar)

 8. Information literacy and library skills (Informations "kompetens" och biblioteksfärdigheter)

 9. Communication, mil and learning – A capstone module (Kommunikation, mil och lärande - en sammanfattande modul)


Om vi gör en djupdykning ner i modul 5 som behandlar reklam  ser vi att den i sin tur är uppdelad i fyra enheter:

 1. Advertising, revenue and regulation (Reklam, intäkter och reguleringar)

 2. Public service announcements (Public service meddelande)

 3. Advertising – the creative process (Reklam -  den kreativa processen)

 4. Advertising and the political arena (Reklam och den politiska arenan)


Efter att ha gått igenom enhet fyra , Advertising and the political arena, kommer läraren ha kompetensen att:

 1. Assess political and election advertising

 2. Evaluate the guidelines in place for political advertising

 3. Analyze emotional appeals in political and election advertising

 4. Recommend strategies to maintain an informed citizenship, given the use of emotional appeals in political advertising

 5. Explain the procedure available to citizens who wish to solicit a regulatory body during an election


Det vill säga i korta drag att kunna utvärdera och granska politisk reklam som ett medel för att skapa kritiska och välunderrättade samhällsmedborgare. Bara utifrån detta lilla nedslag i läroplanen kan vi se att det är ett omfattande material som presenteras som förhoppningsvis kommer bli en viktig och integrerad del av skolans verksamhet.

Det är ett antal svenska myndigheter som tillsammans med högskolan i Borås samarbetar och bekostar arbetet med att översätta läroplanen till svenska och byggandet av det tillhörande kompletterande mediabiblioteket. Fredrik poängterade  att medborgarskapet är ett centralt begrepp i texten och för att kunna vara en aktiv demokratisk medborgare krävs det mediekompetens,  medievetenhet.


I och med att elever tar del av berättelser och drama i en takt som aldrig förr är det viktigt att också lärarna är med på banan och har den kritiska och didaktiska kompetens som krävs. Här menar Fredrik att deras översättningsarbete kan tjäna ett viktigt syfte i Unescos världsutbildningsprojekt. Vi på AV-media kan inte annat än hålla med och kommer dyka med huvudet före ner i MIL och plocka ut godbitar att presentera för er här på bloggen framöver.

Framtidens Lärande - Skolbesök på YBC i Nacka

Young Business Creatives, YBC, är en kommunal gymnasieskola i Nacka med cirka 400 elever fördelade på tre program: Ekonomi, Samhällsvetenskap och International Baccalaureate, IB. Skolan slog upp portarna höstterminen 2008 med en vision om att skapa en modern arbetsplats för gymnasieelever hellre än en mer traditionellt inriktad skola. Redan från start har man haft ett en-till-en-koncept, i betydelsen en dator per elev.

Jag var med en delegation på cirka 40 lärare, rektorer, IKT-pedagoger och andra skolrepresentanter, mestadels från gymnasiet, som hälsades välkomna av YBC:s biträdande rektor och tillika en av dess grundare, Daniel Lundqvist. Förutom den öppna planlösningen på skolan, som vi snart ska återkomma till, noterade jag till min förtjusning att det även fanns med representanter från den omhuldade finska skolan på detta studiebesök. Det första som möter besökaren vid entrén är en stor cafeteria enligt modernt "latte-snitt", där kaffet smakade utmärkt bör tilläggas.

[caption id="attachment_2101" align="alignleft" width="300" caption="Lärrarrum på YBC, AV-Media CC-BY-SA-NC"][/caption]

På själva skolplanet är det idel öppen planlösning. Väggarna utgörs av glaspartier från golv till tak på såväl klassrum som lärarrum och skolledning, vilket skapar en hisnande känsla av transparens. Man ser nästan allt som försiggår på den våning man befinner sig. Det finns inga korridorer utan mitten av varje våning består av en stor gemensam yta, som enligt utsago används till storföreläsningar och seminarier.

YBC:s pedagogik bygger på att eleverna är uppkopplade till varandra och mot omvärlden. Lärarna använder sig av formativ bedömning i så stor utsträckning som det är möjligt.  Som digital plattform har man valt Google Apps, vilket enligt mina erfarenheter blivit allt vanligare på en-till-en skolor. En betydande del av elevernas skapande och redovisningar sker digitalt på elevernas egna hemsidor, som skapats i Google Sites - en av delarna i Google Apps. Daniel Lundqvist höll ett långt föredrag om olika skolprojekt, skolans pedagogiska tanke och om hur viktigt det är att fokusera på elevernas motivation. Mycket av YBC:s pedagogiska profil påminner om Tänk Om-konceptet, som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Det är således ingen slump att Tänk Oms nuvarande VD, Hans Renman, var YBC:s första rektor och en av skolans grundare.

Daniel Lundqvist flankerades under sin genomgång av tre elever samt en medielärare, som beskrev ett av terminens mer lyckade projekt. Lärarna hade skapat ett projekt med det blygsamma namnet "Uppdrag: Förändra världen". Projektet gick ut på att lärarna hade riggat olika situationer där eleverna skulle reta sig på olika företeelser i när- och fjärrsamhället, för att sedan formulera olika strategier för en förändring. Det kunder handla om alltifrån att ändra lokaltrafikens, SL, tidtabeller till olika miljöprojekt. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att alla projekt var skarpa, i meningen "på riktigt". Eleverna vittnade om hur konstigt, i positiv bemärkelse, det kändes när de stod på SL:s huvudkontor och blev bemötta som vilka vuxna som helst. Detta gav mig ett par tankeställare. Dels vilken tolerans många elever har skapat gentemot rena skoluppgifter och dels vilken motivation som skarpa projekt förankrade i verkligheten kan ge. Eleverna var med i planeringsarbetet och fick även vara delaktiga i att titta på vilka mål och centralt innehåll som integrerades i de olika projekten. Enligt Daniel Lundqvist kräver denna typ av skarpa och öppna projekt att man som pedagog ser sig mer som en designer av själva lärandet än som lärare i traditionell bemärkelse:

- Vi behöver inte fler lärare i Sverige. Vad vi behöver är "learning designers", som skapar och riggar lärsituationer där eleverna ses som subjekt för själva lärandet.För att vidare poängtera vikten av att eleverna är ute i verkligheten i riktiga projekt använde sig Daniel Lundqvist av en fotbollsallegori:

- Skulle en fotbollsspelare fortsätta att träna hårt och tycka att det är kul med fotboll om man inte får spela en enda match på 15 år?!

Jag tror att frågan var retoriskt menad..

Det levererades en hel del tänkvärda "oneliners" om skolans aktuella status och om hur skolan kan förbättras i Sverige och det märktes att Daniel Lundqvist är en van talare och föredragshållare. En tänkvärd betraktelse är att när man jämför den snabba utvecklingen av informationstillgänglighet med resultaten i skolan, så får man två divergerande kurvor. Information och kunskap är naturligtvis inte samma sak, men den senare bygger på den förra. För visst är det väl konstigt att informationsrevolutionen inte syns i skolresultaten i ett så tekniskt framstående land som Sverige? Det är en fråga väl värd att begrunda för alla oss lärare...

.Som sista punkt vill jag delge de finska delegaternas kommentarer kring hur YBC arbetar.

- Vi har väldigt mycket "PISA-turister" i Finland på grund av våra fantastiska resultat i PISA-studien. Min personliga åsikt är att bra PISA-resultat dödar kreativiteten. I Finland vill myndigheterna att vi ska individualisera utbildningen ännu mer och då försvinner alla de kollaborativa vinster som finns här där ni övar mycket på teamwork. Vissa grunder måste man ha innan man kan släppa loss kreativiteten och det är vi bra på i Finland, men teamwork tränar vi nästan inte alls på och det är en grund för kreativitet - att få upptäcka och lära tillsammans med andra.  Om nu ni är bra på teamwork och kreativitet medan vi är bra på individualiserat lärande och de skarpa teoretiska grunderna, så borde Åland vara en perfekt plats för världens bästa skola.

Den sista kommentaren följdes av skratt, men därmed är det inte sagt att det behöver vara fel tänkt...

 

22 maj 2012

Sajttips: Filmpedagogerna

Vill du jobba med film och media i skolan och känner att inspirationer ibland tryter? Filmpedagogerna på Folkets Bio jobbar inte bara med att översätta Unescos läroplan för medievetenhet (Media Literacy) utan driver också en väldigt bra och läsvärd blogg full med matnyttigheter för pedagoger.

Besök Filmpedagogerna!

Ett längre inlägg om Unescos spännande utbildningsprojekt kommer här på bloggen inom en snar framtid.

Nekrofili i Egypten, innebandy, SD på färöarna och lodjur: Källkritiska exempel

[caption id="attachment_2076" align="alignleft" width="300" caption="Cold Gin, AV-Media, CC-BY-SA-NC"][/caption]

Egypten


I diskussioner kring källkritik och hur man kan ha ett kritiskt förhållningssätt till media är det alltid bra att utgå från någorlunda aktuella händelser i världen. För ett tag sen kunde vi i tidningarna läsa att ett lagförslag förelåg i Egypten som skulle ge män rätt att ha samlag med sina fruar en tid efter att de hade avlidit. Nyheten spreds som en löpeld över världen vilket är förståeligt då den innehöll ett flertal av de faktorer som gör en nyhet till en NYHET: sex, död och en stor gnutta spännande exotism (charmen i det okända). Sen visade det sig att det det inte stämde utan var ett resultat av den klassiska viskleken i media där budskapet förvrängts så mycket att det hade ett helt annat när det kom ut på andra sidan.

Läs hela historien bakom nyheten i en initierad artikel av Helena Hägglund och Sam Carlshamre.

Orginalartikeln som publicerades på DN togs bort men återfinns här. DNs rättelse hittar du här.

Diskussionsfrågor

 • Hur kollar man källkritisk nyheter som man inte har någon egen förmåga att sanningsgranska?

 • Hur ursäktar sig DN i sin rättelse?

 • Varför blev det en så stor nyhet runt om i världen?


Innebandypappan


I januari var det stor uppståndelse i media kring en pappa som skulle ha blivit så besviken på sin sons usla prestationer i en innebandymatch att han i vredesmod lämnade sonen frysande utanför idrottshallen och körde hem. Historien spreds snabbt i medierna men visade sig efter ett tag och granskning i annan media visa sig vara osann.

Lyssna på Sveriges Radios program Mediernas genomgång av hela historien.

Expressen har en läsvärd genomgång och uppföljning av Mediernas granskning.

Uppsala Nya Tidning (UNT) som var de som var först med nyheten diskuterar här hur de resonerade kring publiceringen.

Diskussionsfrågor

 • Gjorde UNT rätt som publicerade nyheten? Kunde de undersökt sanningshalten bättre?

 • Vilka är tidningars publiceringsregler?

 • Följer tidningar dessa?

 • Hur fungerar det om man publicerar sig själv på nätet, behöver man följa några regler då?

 • Vad är det i historien som gjorde det till en så stor nyhet?


Sverigedemokraterna och Färöarna


En delegation från Sverigedemokraterna var på Färöarna på studiebesök och lyssnade ett tal som de tyckte var så bra att de återpublicerade referat och citat i sin tidning SD-kuriren, vad de dock hade missat var att han som höll talet var en färöisk komiker som drev med nationalistiska klyschor. Läs Sydsvenskans Niklas Orrenius reportage om händelsen.

Diskussionsfrågor

 • Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna missförstod att det inte var ett seriöst tal?

 • Nyheten fick väldigt stor spridning. Vad är det i nyheten som gjorde att så många medier valde att ta upp den?


Flashback och lodjuren


Sveriges Radios nyinstiftade journalistikpris Årets Mediaorm gick i år till Internetforumet Flashback för deras kollaborativa undersökning av sanningshalten bakom pristagaren av Årets Naturfotograf 2010 Terje Hellesös fantastiska bilder av lodjur. Det visade sig efter ett intensivt undersökningsarbete att fotografen hade klippt ihop bilder av lodjur han hittat på Internet med egentagna naturbilder.

Du kan följa hela historien med tillhörande länkar här.

Diskussionsfrågor

 • Förändras den traditionella journalistiken när människor på forum kan gå samman och skapa egna "scoop"? Jämför t.ex. med Wikileaks.

 • Vilken roll har Sveriges största forum Flashback i mediedebatten idag?

 • Hur lätt är det att manipulera bilder för att få fram ett budskap?


Vid diskussioner om källkritik i skolan är det bra idé att kolla upp om Skolverkets sida Kolla Källan har något användbart material. Deras artiklar från 2011 hittar du här.


Källkritik i läroplanen


I skolans värdegrundsarbete för grundskolan,förskolan och fritidshemmet LGR 11  läser vi att:

"Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."

En liknande formulering hittar vi i läroplanen för GY 11:

"Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."

 

 

 

Filmtips #6 - Page One

Sista chansen att se

15 maj 2012

Kort rapport från pågående Framtidens Lärande i Nacka

Vi är just nu på Framtidens Lärande och kommer inom kort att ge er en ordentlig rapport härifrån. Igår var det studiebesök på YBC-gymnasiet i Nacka, ASL (Att Skriva sig Till Läsning) i Täby på Norskolan och Smartboardhanteringen på Vattmyraskolan.

Eftersom det är lite omständigt att ladda upp bilderna från iPaden länkar vi er till Flickr nedan om ni vill se bilder från idag. Klicka på länken nedan för att komma till vår fotoström på Flickr.


www.flickr.com


ikt.trelleborg's itemsGo toikt.trelleborg's photostream 

Idag har det varit mässgång under hela dagen, men vi har naturligtvis hunnit med att besöka ett par seminarier: Kungsbacka kommuns IKT-pedagoger har presenterat hur deras en-till-en satsning genomfördes - från ax till limpa, vilket var väldigt intressant. En-till- en satsningarna i Falkenberg och Varberg dissekerades av utvecklingsschefen  Fredrik , som har jobbat i båda dessa kommuner. Vidare presenterade lärare och elever från ovan nämnda YBC-gymnasiet ett projekt där eleverna själva satte ramarna och lade upp arbetsgången tillsammans med kopplingen till målen. Även Hyper Island var involverade i detta spännande projekt. Nu är det strax seminariedags igen. Vi återkommer inom kort med en fylligare rapport. Det är inte alldeles enkelt att blogga utomhus i olsken på en iPad...

11 maj 2012

Återkoppling av veckans smartboardkurser

AV-Media Trelleborg har under veckan hållit tre, förhoppningsvis, uppskattade smartboardkurser. Hur det såg ut på Söderslättsgymnasiet kan ni se i en time lapse nedan. Time lapse går ut på att man tar ett foto med en eller några sekunders mellanrum som sen spelas upp som en film. Man kan använda en iPad eller en dator med en webbkamera eller till och med sin smartphone om man har en sådan. Vi använde en iPad och gratisappen iMotion HD.

Glöm inte att kolla vårt blogginlägg där vi samlat bra resurser, guider och länkar. 

9 maj 2012

Om TÄNK OM

Delar av AV-Media i Trelleborg närvarade på TÄNK OM-utbildningen nere i Ystad under måndagen och tisdagen. Det var mycket fokus på ungas nätvanor och hur det framväxande nätverkssamhället påverkar vårt förhållande till kunskap och pedagogik. Väldigt mycket av de pedagogiska perspektiven kretsade kring herrarna  Ruben R. Puentedura, Benjamin Bloom och Lars Svedbergs tankar kring detta delikata ämne. TÄNK OM menar att den digitala teknikens intåg i klassrummen förändrar pedagogiken i grunden - vi måste helt sonika tänka om när vi undervisar. Eleven ska ses som delaktig i sin egen lärprocess och inte "matas" med kunskap från katedern. Uppgifterna som ges ska i betydligt högre grad vara av öppen karaktär än "låsta" utifrån anvisningar. Vi fick se en hel del exempel på uppgifter av denna karaktär och det blev en hel del diskussioner om hur mål, centralt innehåll och betygskriterier ska konvergeras till öppna uppgifter. För att visa vilka digitala verktyg och resurser som kan användas till detta, fanns det workshops och genomgångar under båda dagarna. Det blev en hel del material producerat i form av filmer, artiklar och "brev till rektor", vilket gjordes gruppvis i allehanda konstellationer.

Som IKT-pedagoger ligger detta naturligtvis oss varmt om hjärtat, även om tekniken ibland hamnade lite väl i framkant. AV-Medias inställning till IKT-pedagogik är glasklar i detta avseende: den digitala tekniken är ett, av många, medel att ta till sin hjälp för att hjälpa eleverna att nå målen . Låt vara att det är ett synnerligen mångfacetterat och kraftfullt medel. Den enkla tillgången till information från Internet via smartphones, läsplattor och datorer håller på att omforma vår syn på såväl vad som hur och varför man ska lära sig saker. Lite provocerande kan man sammanfatta detta som: - Om eleven kan googla sig till svaret - är frågan felaktigt ställd!  Nyligen har det skrivits massor av nationella prov i olika kurser och ämnen runtom i Sverige. Här får eleverna varken använda sig av grammatik- och stavningskontroller, Internet eller samarbete när de ska skriva uppsats i svenska, exempelvis. Detta blir nog den enda gången de någonsin skriver en uppsats utan dessa hjälpmedel - någonsin, som sagt...

Sammanfattningsvis kan man säga att TÄNK OM tror att den digitala revolutionen kommer att omdana pedagogiken mot en elevstyrd lärprocess där eleven själv är delaktig, skapande och kollaborativ i undervisningen. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de teorier som utbildningens pedagogik tog avstamp ifrån:Puenteduras modell


Målet för skolan är att nå upp till den fjärde nivån. 

Nivå 1 - Ersättning - Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring

Nivå 2 - Effektivisering/Förbättring - Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring

Nivå 3 - Förändring/Modifiering - Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet

Nivå 4 - Omdefiniering - Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga
Blooms taxonomi


Taxonomin kan användas för att mäta hur långt eleven lyckats abstrahera given information i lärandeprocessen. Den kan användas för att hjälpa oss lärare att utvärdera hur långt en elev har kommit i förmågan att skaffa, processa och utvärdera information och ser ut enligt följande:

 1. Kunskap - Att kunna ta till sig ren fakta och komma ihåg denna.

 2. Förståelse - Att kunna förstå och tolka den fakta som har memorerats.

 3. Tillämpning - Att kunna göra något med den fakta och de kunskaper som har memorerats.

 4. Analys - Att kunna se samband och göra jämförelser mellan olika fakta.

 5. Syntes - Att kunna dra egna slutsatser utifrån olika fakta.

 6. Utvärdering - Att väga olika samband av fakta mot varandra och kritiskt granska samt ta ställning för eller emot dem.


Är vi redo att tänka om i Trelleborg?